loading

Gizlilik Sözleşmesi

 

TROPİK SEYAHAT HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC LTD. ŞTİ.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Değeri Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak TROPİK SEYAHAT HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenen Kişisel Veriler, veri sahiplerinden açık rıza alınmak suretiyle ya da KVKK’nın 5. ve 6. maddelerince açık rızaya tabi olmaksızın yürütülebilecek faaliyetler ışığında işlenmektedir. TROPİK SEYAHAT HİZMETLERİ ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve amaç bilgisine bağlı olarak uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir. 

İsim, soy isim, meslek, unvan, çalışma bilgisi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu gibi veri sahibini tanıtıcı bilgiler, araç bilgisi, lokasyon bilgisi, ikamet bilgisi, hukuki işlemler ile ilgili bilgiler ve ses kaydı verileri,

Nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus sureti fotokopisi, pasaport ve sürücü belgesi gibi kimlik tespit belgelerinde bulunan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler, 

Adres, elektronik posta, telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları

Vergi levhası, ticaret gazetesi, tapu bilgileri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişi bilgileri, Fiyatlandırma, mutabakat, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı finansal veriler.

İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcının sabit diskinde çalışan cookieler (çerezler), kullanıcıların IP adresleri,

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

TROPİK SEYAHAT HİZMETLERİ ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar, TROPİK SEYAHAT ’e ait lokasyonların ve taşınır malların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi. Şirket tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, sözleşme), satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.) gibi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

İnternet sitemizdeki hizmetlerin geliştirilmesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin etkinliğinin analiz edilebilmesi gibi amaçlarla kullanıcının cookieler (çerezler) ve IP adresleri takip edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, şirketimiz tarafından

Şirket iç operasyonlarının yürütülmesi, müşteriye dokunan süreç ve operasyonların yürütülmesi, hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kurumsal iletişim operasyonlarının yürütülmesi amaçlarıyla;

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler, Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi denetlemek ve yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde verileriniz toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; cari kart bilgileri diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, şirketimizle aranızda kurulan sözleşmeler üzerinden yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, hissedarlar, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere TROPİK SEYAHAT HİZMETLERİ dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

Başvurularınızı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen ve daha sonra belirlenecek yöntemlerle, “Başvuru Talep Formu” ile yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Ticaret ünvanı:  TROPİK SEYAHAT HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC LTD. ŞTİ.

Adres: Kartaltepe Mh Limon Çiçeği Sk No:12 D:4 Bakırköy İstanbul

Tel: 0212 909 4867